O.S. Sportklub Louňovice

<%%>

Provozní řád Víceúčelového sportovního hřiště

Tento provozní řád vydává O.S. Sportklub Louňovice a obec Louňovice za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy, sportu a využívání volného času, zejména mládeže v obci Louňovice a jejím blízkém okolí.

Čl. Využívání hřiště

 1. Zřizovatelem a provozovatelem areálu je O.S. Sportklub Louňovice a obec Louňovice.
 2. Sportovní areál je určen pro aktivní odpočinek, rekreační a sportovní vyžití občanů všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám
 3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po schválené rezervaci www.sklounovice.cz.
 4. Uživatel je povinen dodržovat předem rezervovaný čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů pověřených osob a členů O.S. Sportklub Louňovice, kteří kontrolují dodržování provozního řádu ( viz. Čl. II a čl. II)

Čl. II Provoz a správa hřiště

 1. Provozování sportovních činností v areálu je povoleno denně v období

duben – říjen od 8:00 do 21:00 hod. listopad – březen od 8:00 do 18:00 hod.

 1. Sportovní areál je o víkendech přednostně využíván k zájmové činnosti členů O.S. Louňovice. Dozor a organizace činností je zajišťována příslušnými členy, kteří si zarezervovali příslušný čas a také odpovídají za dodržování všech povinností stanovených tímto provozním řádem.
 2. Jiné organizované skupiny či veřejnost si mohou sportoviště po dohodě s O.S. rovněž rezervovat dlouhodobě ve vymezených časech. Všechny dlouhodobé rezervace budou zveřejněny buďto na vývěsce u vstupu do areálu nebo na webových stránkách. (www.sklounovice.cz). Pro víkendové rezervace mají přednost turnaje před jednotlivci.
 3. Nelze-li ze strany objednatele doržet rezervovaný čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději den předem na www.sklounovice.cz a na vývěsce u vstupu do areálu. Pokud tak neučiní, nebudou přijímány další rezervace.
 4. Při odchodu ze sportoviště je uživatel povinen uvést jej do původního stavu. Je povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál a dodržovat pořádek.
 5. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit O.S. Sportklubu Louňovice , nebo na tel. OÚ Louňovice
 6. Uživatel je povinen osobně nahlásit škody, které byly jeho vinou v areálu a tyto škody nebo ztráty, provozovateli hřiště nahradit.

Čl. III Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

 1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačených ploch
 2. V této souvislosti zde platí zákaz:
 1. Vstupu v nevhodné obuvi  – kopačky, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou nebo ve znečistěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou)
 2. Ohazování žvýkaček na umělý povrch
 3. Odhazování odpadků
 4. Manipulace s ostrými předměty
 5. Vjezd na motocyklu, na kole, pohyb na kolečkových bruslích či skateboardech
 6. Konzumace alkoholických nápojů a jídel všeho druhu
 7. Používání nápojů na bázi Coly (Coca-Cola, Popsi-Cola, Kofola atd.)
 8. Vstup podnapilým osobám
 9. Vstup se zvířaty nebo samostatný pohyb zvířat
 10. Kouření na hrací ploše
 11. Poškozovat stromy a keře v areálu.
 1. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám (kolektivní hry 2×6 osob, tenis max. 4 osoby). Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze za hrazením.
 2. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožov at zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí
 3. Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad sportovního areálu, ztráty nebo poškození hřiště, musí být ihned nahlášeny správci areálu, aby bylo možné provést okamžitá opatření k nápravě
 4. Jakoukoliv činnost ve sportovním areálu provozuje uživatel na vlastní nebezpečí. Za újmu na zdraví nebo majetku uživatele provozovatel ani vlastník nezodpovídá.

Čl. IV Nedodržování ustanovení provozního řádu

 1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je pověřená osoba oprávněna jej z hřiště vykázat.
 2. Porušení tohoto provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště bude chování uživatelů předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření policie ČR.

Čl. V On-line rezervační systém

 1. On-line rezervační systém bude provozován na www.sklounovice.cz
 2. Pro využívání on-line rezervačního systému musí každý nový zájemce vyplnit registrační formulář a na jeho základě mu bude bezplatně vydáno přístupové jméno a heslo.

Tento provozní řád byl schválen usnesením O.S. Sportklub Louňovice ze dne 20. 3. 2010 s účinností od 21. 3. 2010 usnesením zastupitelstva obce Louňovice ze dne 20. 3. 2010 s účinností od 21. 3. 2010.

Napsal admin, tisk, přečteno 2082x