O.S. Sportklub Louňovice

<%%>

Přihláška do občanského sdružení Sportklub Louňovice

Jméno a příjmení* :

Rok narození :

Bydliště* :

e-mail/telefon* :

*povinné údaje

Datum

Podpis

Stanovy občanského sdružení Sportklub Louňovice

1. Název a sídlo:

Občanské sdružení nese název Sportklub Louňovice

Sídlo sdružení je: Sluneční 257 Louňovice, 251 62 Mukařov

2. Poslání a charakter sdružení

Hlavním posláním sdružení je vybudování a udržování sportoviště na části pozemku č. 171, který k tomuto účelu poskytne obec Louňovice (viz Příloha č.1) na základě Smlouvy o bezplatném užívání.

Sdružení má charakter dobrovolné a neziskové organizace.

3. Cíle sdružení

Cílem sdružení je podporovat sportovní a společenský život v Louňovicích zejména v jejich nově vznikajících částech a to zajištěním materiálních podmínek (viz Příloha č.2) v souladu s posláním definovaným v čl. 2. Pro dosažení tohoto cíle bude sdružení úzce spolupracovat s obcí Louňovice (obecním zastupitelstvem a jejími určenými členy) a dalšími organizacemi s podobnými cíli.

4. Členství ve sdružení

Členy sdružení mohou být fyzické osoby, které mají zájem podílet se na činnosti sdružení nebo tuto činnost podporovat. Členství vzniká vyplněním písemné přihlášky a schválením Výkonným výborem (viz čl. 5).

Členové mají právo:

  1. zúčastnit se Shromáždění členů
  2. volit a být voleni do Výkonného výboru
  3. navrhovat kandidáty do Výkonného výboru
  4. podávat návrhy a vyjadřovat se k předloženým návrhům.

Členové mají povinnost řídit se Stanovami schválenými Shromážděním členů a podporovat Cíle sdružení.

5. Organizace sdružení

Orgány sdružení jsou Shromáždění členů a Výkonný výbor. Shromáždění členů se svolává z podnětu Výkonného výboru. Shromáždění je usnášeníschopné pokud se sejde alespoň polovina členů a prostou většinou přítomných členů schvaluje Stanovy sdružení a volí a odvolává členy Výkonného výboru. Výkonný výbor je orgán volený Shromáždění členů, který řídí činnost Sdružení, jedná jménem Sdružení a má právo vydávat stanoviska. Výbor je tvořen třemi jednateli a hospodářem. Hospodář vede účetnictví a pokladnu sdružení.

6. Hospodaření sdružení

Sdružení vlastní movitý majetek sloužící poslání Sdružení. Prostředky na svou činnost získává Sdružení z darů, dotací, zápisného a příspěvků svých členů a od sponzorů. Nakládání s prostředky se řídí Stanovami a ročním rozpočtem schvalovaným Shromážděním členů. Jednou ročně se předkládá Shromáždění členů ke schválení Zpráva o hospodaření.

Napsal admin, tisk, přečteno 4703x